Board soi3.com
กลับหน้าหลัก ซอย3ดอทคอม www.soi3.com
(สำหรับเวปมาสเตอร์เท่านั้น =>)Login:    Username: Password:
Submitted by.. อำนวยการมูลนิธิฯ on 8/10/2007 2:50:45 PM
หนังสือคัมภีร์พัฒนามนุษย์

ที่พิเศษ สพท./2550 มูลนิธิสถาบันการพูดแบบการทูต
2508/485 โครงการดินแดง 3
การเคหะแห่งชาติ ถนนดินแดง
กรุงเทพฯ 10400

กรกฎาคม 2550
เรื่อง เสนอหลักสูตร “ International Course ”
เรียน
สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดการอบรม จำนวน 3 แผ่น

มูลนิธิสถาบันการพูดแบบการทูต (Diplomatic Speaking Institute Foundation) เป็นสถาบันการศึกษาอบรมหลักสูตรต่างๆ แก่องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนมาเป็นเวลานานเกินกว่า 34 ปี
ขณะนี้มูลนิธิฯ มีหลักสูตรพิเศษในระดับ National และระดับ International Courses ซึ่งมีการดำเนินการเฉพาะในมูลนิธิฯ นี้เพียงแห่งเดียวในประเทศไทย คือหลักสูตร “การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์” (Human Resources Development) เป็นหลักสูตรที่พัฒนาตามแนวทฤษฎีใหม่คือ “ทฤษฎีธรีซาวด์” (Three Sound Theory) ได้ผลดีภายในเวลาเพียง 2 วัน หรือ 12 ชั่วโมง บุคลากรที่เข้ารับการอบรมจะมีศักยภาพ สมรรถภาพ คุณภาพ และประสิทธิภาพ ทั้งในด้านการดำเนินชีวิตและการทำงานเพิ่มขึ้นเป็นพิเศษ
และเนื่องจากผู้ก่อตั้งมูลนิธิฯ มีอายุมากแล้ว อยากจะหาบุญในบั้นปลายของชีวิต จึงมีนโยบายบริการอบรมให้แก่บุคลากรในองค์กรทั่วไปทั้งภาครัฐและเอกชนในแบบสาธารณกุศล (ค่าหลักสูตรเดิมที่แท้จริง 90,000 บาท) จึงนับว่าเป็นโอกาสทองขององค์กรของท่าน
หากท่านสนใจ กรุณารีบติดต่อขอจองวันเวลาอบรมล่วงหน้า เพราะมีองค์กรต่างๆ สนใจจองกันมาก
จึงเรียนมาเพื่อกรุณาทราบ และดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

ดร.
(จอมพล สุภาพ)
ผู้อำนวยการ
มูลนิธิสถาบันการพูดแบบการทูต

สำนักงานมูลนิธิฯ โทรศัพท์ 0-2245-1545, 0-2247-7969, 0-2642-9478 แฟ็กซ์ 0-2642-9480
รายละเอียด
หลักสูตรการอบรม

เจ้าของหลักสูตร มูลนิธิสถาบันการพูดแบบการทูต
(Diplomatic Speaking Institute Foundation)
ผู้ก่อตั้ง ร้อยเอก ศ.ดร.จิตรจำนงค์ สุภาพ
ผู้อำนวยการ ดร. จอมพล สุภาพ
วิทยากรให้การอบรม 1. ร้อยเอก ศ.ดร.จิตรจำนงค์ สุภาพ 2. ดร. ปานใจ สุภาพ
3. ดร. จอมพล สุภาพ 4. ดร. ชุติธร สุภาพ
ค่าใช้จ่ายในการอบรม บริจาคบำรุงมูลนิธิฯ รุ่นละ 20,000 บาท
ลักษณะการอบรม เป็นการอบรมเชิงวิชาการ (ไม่มีภาคปฏิบัติ)
คุณสมบัติการอบรม บุคลากรทุกระดับขององค์กร
จำนวนผู้เข้าอบรม จัดอบรมเป็นรุ่นๆละไม่น้อยกว่า 80 คนไม่เกิน 200 คน
ระยะเวลาการอบรม อบรมรุ่นละ 2 วันติดต่อกัน ตั้งแต่เวลา 08.30 – 17.00 น.
จะแบ่งผู้เข้าอบรมเป็นกี่รุ่นก็ได้
และทุกคนจะต้องอบรมครบตามหลักสูตรทั้ง 2 วัน
วิชาการในหลักสูตร แบ่งเป็น 4 วิชาได้แก่
1. วิชาพัฒนามโนกรรม
เป็นวิชาที่ให้แนวความคิด ถึงวิธีในการพัฒนาพลังการกระทำทาง ใจ ให้มีความคิดที่ดีสร้างสรรค์ เป็นประโยชน์ ต่อองค์กรและต่อตนเอง มีพลังใจในการทำงาน สามารถแก้ไขปัญหาในการทำงานและปัญหาชีวิตได้
2. วิชาพัฒนากายกรรม
เป็นวิชาที่พัฒนาพลังทางกายของเรา ให้มีการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพเต็มที่ โดยจะเน้นที่การพัฒนา 3 นัยยะได้แก่ นัยยะทางศาสนา นัยยะทางจิตวิทยาและสังคม นัยยะทางสรีระศาสตร์เพื่อให้การกระทำทางกายของเรามีผลสมบูรณ์ พร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่การงานและสร้างบารมีได้อย่างเต็มที่
3. วิชาพัฒนาวจีกรรม
เป็นการพัฒนาพลังทางการพูด ให้เกิดแนวความคิดในการใช้การพูดเพื่อติดต่อประสานงาน การนำเสนอแนวความคิดด้วยการพูด มีความสามารถในการพูดทั้งในหน้าที่การงานการพูดในชีวิต ประจำวันและการพูดต่อชุมนุมชน
4. วิชาแถม ได้แก่วิชา “ลูกน้องที่ดี ลูกพี่ที่น่ารัก”
เป็นวิชาในการบริหารงานตามแนวศาสนา แต่ได้รับการเรียบเรียงให้เป็นเนื้อหาที่ฟังง่าย มีประโยชน์ต่อการทำงานทุกระดับ เพราะ


การทำงานทุกองค์กรย่อมมีทั้งลูกน้องและลูกพี่ และบางคนก็เป็นทั้งลูกน้องและลูกพี่ในเวลาเดียวกัน วิชานี้จะทำให้เราทราบว่า ถ้าเราเป็นลูกน้องจะทำตัวอย่างไรให้เป็นลูกน้องที่ดีในสายตาของลูกพี่ และถ้าเราเป็นลูกพี่จะทำตัวอย่างไรให้เป็นลูกพี่ที่น่ารักในสายตาของลูกน้อง
การจองการอบรม 1. หลังจากติดต่อจองวันเวลาอบรมแล้ว จะต้องทำหนังสือเชิญเป็นลายลักษณ์อักษรภายในเวลาไม่เกิน 15 วัน (มิฉะนั้นจะถือว่ายังไม่แน่นอน) มูลนิธิฯอาจยกวันเวลาดังกล่าวให้แก่องค์กรอื่น
2. เมื่อมีการเชิญเป็นลายลักษณ์อักษรแล้วท่านต้องดำเนินการดังต่อไปนี้
2.1 โอนค่าจองการอบรมจำนวน 3,000 บาท (เงินจำนวนนี้จะคืนให้ท่านในวันที่มีการอบรม) ในกรณีที่ท่านบอกเลิกการอบรม มูลนิธิฯจะถือว่าท่านยินดีบริจาคเงินค่าจอง ให้เป็นเงินบริจาคเป็นการกุศลแก่มูลนิธิฯ
2.2 โอนค่าพาหนะในการเดินทาง ก่อนกำหนดวันอบรมอย่างน้อย 15 วันให้แก่คณะวิทยากรตามข้อตกลง เพื่อเตรียมการเดินทางดังนี้
- กรณีอบรมในกรุงเทพฯโอนเฉพาะค่าพาหนะตามที่ตกลง
- กรณีอบรมต่างจังหวัด
-เดินทางโดยรถยนต์ โอนเฉพาะค่าพาหนะตามที่ตกลง
-เดินทางโดยเครื่องบินโอนค่าตั๋วเครื่องบินค่า+แท็กซี่เที่ยว ไป – กลับสนามบินของวิทยากรอีกจำนวน 1,600 บาท
3. การจองวันเวลาอบรม จองได้ที่ คุณวิไลพร สุดดี / ดร.ชุติธร สุภาพ รองผู้อำนวยการมูลนิธิฯ
โทรศัพท์ 0-2245-1545,0-2247-7969,0-2642-9478
แฟ็กซ์ 0-2642-9478, 0-2642-9480 มือถือ 089–112-6006
การจัดห้องอบรม จัดที่นั่งแบบ Theatre (ไม่มีโต๊ะจดบันทึก)
อุปกรณ์การสอน 1. โต๊ะบรรยายวิทยากรด้านหน้า 1 ตัว
2. LCD Projector และ Computer Note Book
3. ไมโครโฟนแบบมีสาย 2 ตัว และไมค์ลอย 1 ตัว (ที่โต๊ะบรรยายด้านหน้า)
4. โต๊ะและเก้าอี้สำหรับวิทยากรนั่งด้านหลังห้องอบรม 5 ท่าน


<< กลับหน้ากระทู้