Board soi3.com
กลับหน้าหลัก ซอย3ดอทคอม www.soi3.com
(สำหรับเวปมาสเตอร์เท่านั้น =>)Login:    Username: Password:
Submitted by.. รสรี on 1/25/2008 1:52:15 PM
โครงการอบรมสำหรับผู้ดูแลเด็ก //(Training Courses for Caregiver) by Bangkok Nanny Center


โครงการอบรมสำหรับผู้ดูแลเด็ก (Training Courses for Caregiver) by Bangkok Nanny Center

ในเด็กเล็ก (0-18 เดือน) : ผู้ดูแลเด็กจะต้องมีทักษะที่ถูกต้องในการดูแลกิจวัตรประจำวันของน้อง การดูแลน้องเบื้องต้นยามเจ็บป่วย การดูแลอาหารที่สะอาดและถูกหลักโภชนาการ รวมทั้งส่งเสริมพัฒนาการให้เหมาะสมแก่วัย

ในเด็กก่อนวัยเรียน (18-36 เดือน) : ผู้ดูแลเด็กจะลดบทบาทในการดูแลช่วยเหลือกิจวัตรประจำวันของน้อง มาเป็นการจัดกิจกรรมเสริมพัฒนาการให้เหมาะสมตามวัย จัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อกับการเรียนรู้ของน้อง รู้จักการเล่นกับน้องอย่างถูกวิธี รวมทั้งรู้จักวิธีจัดการกับปัญหาพฤติกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมดี และลด/ป้องกันพฤติกรรมไม่เหมาะสม
กลุ่มเป้าหมาย

คุณพ่อคุณแม่มือใหม่ ที่ต้องการเพิ่มพูนทักษะวิธีการดูแลเด็ก
พี่เลี้ยง และบุคคลในครอบครัว
(คุณพ่อคุณแม่จำนวนมาก มีความรู้เกี่ยวกับการดูแลเด็กและการกระตุ้นพัฒนาการของเด็กเป็นอย่างดี เข้าใจถึงความสำคัญของการเล่น และให้ความสำคัญกับการปลูกฝังพฤติกรรมที่ดีให้แก่เด็กตั้งแต่เล็กๆ แต่ด้วยภาระหน้าที่การงานนอกบ้าน จึงทำให้หลายท่านไม่สามารถที่จะถ่ายทอดความรู้ในเรื่องดังกล่าวให้แก่พี่เลี้ยงหรือบุคคลในครอบครัวได้ บางกอกแนนนี่ยินดีที่จะมีส่วนช่วยคุณพ่อคุณแม่ในการให้ความรู้แก่ผู้ดูแลเด็กเพื่อให้สามารถนำไปปฏิบัติต่อน้องที่ตนดูแลได้อย่างถูกวิธี)

เป้าหมายของการอบรม
เนื่องจากคุณพ่อคุณแม่อาจมีความคาดหวังเกี่ยวกับการเข้าอบรมที่แตกต่างกัน บางกอกแนนนี่จึงขอเรียนให้ทราบถึงเป้าหมายของการจัดอบรม ภายใต้ขอบเขตของหัวข้อและเนื้อหาการอบรมที่ออกแบบไว้ทั้ง 4 หลักสูตร ดังนี้
 เพื่อให้ผู้ดูแลเด็ก (Caregiver) ตระหนักถึงบทบาทและความสำคัญของตนในฐานะผู้ดูแลเด็ก
 เพื่อให้ผู้ดูแลเด็กรู้จักวิธีปฏิบัติต่อเด็ก เสมือนเด็กเป็นบุคคลที่มีคุณค่า
 เพื่อให้ผู้ดูแลเด็กรู้จักวิธีการดูแลเด็กอย่างถูกวิธี ทั้งการดูแลกิจวัตรทั่วไป และเตรียมอาหารที่มีประโยชน์
 เพื่อให้ผู้ดูแลเด็กรู้จักแยกแยะระหว่าง “ธรรมชาติของเด็ก” กับ “ปัญหาพฤติกรรม” หาสาเหตุของปัญหา และแนวทางปรับปรุงพฤติกรรมด้วยวิธีการที่เหมาะสมกับเด็กที่ตนดูแล
 เพื่อให้ผู้ดูแลเด็กสามารถจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมพัฒนาการในทุกๆ ด้านให้เหมาะสมกับวัยของ

หลักสูตรที่ 1: การดูแลเด็กทั่วไป
กลุ่มเป้าหมาย คุณพ่อคุณแม่ บุคคลภายในบ้าน หรือพี่เลี้ยงที่ต้องการทราบวิธีการดูแลกิจวัตรประจำวันของเด็กอย่างถูกวิธี
หัวข้อในการอบรม
 การทำความสะอาดส่วนต่างๆของร่างกาย (ตั้งแต่แรกเกิด)
 การอาบน้ำ/สระผม
 การทำความสะอาด(ตา, หู, จมูก, ช่องปาก, สะดือ)
 การแปรงฟัน/การทำความสะอาดช่องปาก
 การเตรียมนมและเทคนิคการในนมผสม
 ปริมาณนม/เวลาในการป้อนนม
 ข้อปฏิบัติ/เทคนิคในการป้อนนม
 ปัญหาในการป้อนนม/การเลิกขวดนม
 การขับถ่ายและการทำความสะอาด
 การฝึกวินัยต่างๆ
 การนอน
 การขับถ่าย
 การกิน
 การปฐมพยาบาลและดูแลผู้ป่วย
 โรคและอาการที่พบบ่อยในเด็ก
 อุบัติเหตุที่พบบ่อยในเด็ก

วิธีการอบรม บรรยาย+workshop

หลักสูตรที่ 2: อาหารเสริมสำหรับเด็ก
กลุ่มเป้าหมาย คุณพ่อคุณแม่ หรือพี่เลี้ยงที่ต้องการทราบวิธีทำอาหารเสริมในวัยต่างๆ, เมนูอาหารรวมถึงปัญหาในการทานอาหารและวิธีแก้ไข
 ควรให้เด็กทานอะไรดี/อะไรที่เป็นประโยชน์กับเด็ก
 เมนูอาหารสำหรับเด็กตามวัยต่างๆ
 น้ำซุป
 ข้าวครูด
 น้ำผลไม้
 ของว่าง
 สิ่งที่ต้องคำนึงในการปรุงอาหาร
 การสร้างวินัยในการทานอาหาร
 ปัญหาในการกินและวิธีการแก้ไข

วิธีการอบรม บรรยาย+workshop

หลักสูตรที่ 3: พฤติกรรมและจิตวิทยาในเด็ก
กลุ่มเป้าหมาย คุณพ่อคุณแม่ บุคคลภายในบ้าน หรือพี่เลี้ยงที่ต้องการเข้าใจธรรมชาติในเด็กในแต่ละวัย และรู้วิธีการรับมือกับพฤติกรรมตามวัยนั้น
หัวข้อในการอบรม
 การแก้ไขพฤติกรรมตามวัยต่างๆ
 ร้องไห้
 ตี กัด ก้าวร้าว
 โยนของ
 ซนมาก ไม่อยู่นิ่ง สมาธิสั้น
 กลัวคนแปลกหน้า/กลัวสัตว์/กลัวเสียงดัง/กลัวผี
 หวงของ
 อิจฉาน้อง
 การตอบสนองความต้องการของเด็ก
 หลักการแก้ไขปัญหา
 วิธีชมและลงโทษเด็กอย่างสร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพ
 วิธีอบรมสั่งสอนเด็ก

วิธีการอบรม บรรยาย และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น/ประสบการณ์ระหว่างผู้สอนและผู้เข้าอบรม

หลักสูตรที่ 4: กิจกรรมสร้างสรรค์ เพื่อกระตุ้นพัฒนาการทางสมองสำหรับเด็กก่อนวัยเรียน
กลุ่มเป้าหมาย คุณพ่อคุณแม่ หรือพี่เลี้ยงที่ต้องการเพิ่มพูนทักษะในการจัดกิจกรรมสำหรับเด็กก่อนวัยเรียน เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการด้านต่างๆ ที่เหมาะสมตามวัย รวมทั้งกระตุ้นพัฒนาการทางสมองของเด็ก
หัวข้อการอบรม
 การเล่น
o ความสำคัญของการเล่นสำหรับเด็กก่อนวัยเรียน
o การเลือกของเล่นสำหรับเด็กให้เหมาะสมตามวัย
o การเล่นกับเด็กอย่างถูกวิธี
 การอ่านหนังสือให้เด็กฟัง
o การเลือกหนังสือสำหรับเด็กแต่ละวัย
o วิธีส่งเสริมให้เด็กรักการอ่าน
 ดนตรีและทีวีสำหรับเด็ก
o การเลือกหลักสูตรและโรงเรียนสอนดนตรี
o บทบาทของพ่อแม่ในการส่งเสริมทักษะด้านดนตรีให้กับเด็ก
o กรณีศึกษา: ความสำเร็จของหลักสูตรดนตรีซูซูกิ (Suzuki Method)
 กิจกรรมสร้างสรรค์
o ศิลปะ
o กิจกรรมกลางแจ้ง และการสำรวจธรรมชาติ
o การเล่นสมมติ
o กิจกรรมเสริมทักษะ
 มาทำแป้งโดว์ใช้เองกันเถอะ
วิธีการอบรม บรรยาย และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น/ประสบการณ์ระหว่างผู้สอนและผู้เข้าอบรม

ข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ 02-954-5542, 086-314-7393
หรือเข้าไปดูที่ http://www.bangkoknanny.com

รสรี 0863147393Submitted by รสรี on 1/25/2008 1:51:09 PM
โครงการอบรมสำหรับผู้ดูแลเด็ก //(Training Courses for Caregiver) by Bangkok Nanny Center


โครงการอบรมสำหรับผู้ดูแลเด็ก (Training Courses for Caregiver) by Bangkok Nanny Center

ในเด็กเล็ก (0-18 เดือน) : ผู้ดูแลเด็กจะต้องมีทักษะที่ถูกต้องในการดูแลกิจวัตรประจำวันของน้อง การดูแลน้องเบื้องต้นยามเจ็บป่วย การดูแลอาหารที่สะอาดและถูกหลักโภชนาการ รวมทั้งส่งเสริมพัฒนาการให้เหมาะสมแก่วัย

ในเด็กก่อนวัยเรียน (18-36 เดือน) : ผู้ดูแลเด็กจะลดบทบาทในการดูแลช่วยเหลือกิจวัตรประจำวันของน้อง มาเป็นการจัดกิจกรรมเสริมพัฒนาการให้เหมาะสมตามวัย จัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อกับการเรียนรู้ของน้อง รู้จักการเล่นกับน้องอย่างถูกวิธี รวมทั้งรู้จักวิธีจัดการกับปัญหาพฤติกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมดี และลด/ป้องกันพฤติกรรมไม่เหมาะสม
กลุ่มเป้าหมาย

คุณพ่อคุณแม่มือใหม่ ที่ต้องการเพิ่มพูนทักษะวิธีการดูแลเด็ก
พี่เลี้ยง และบุคคลในครอบครัว
(คุณพ่อคุณแม่จำนวนมาก มีความรู้เกี่ยวกับการดูแลเด็กและการกระตุ้นพัฒนาการของเด็กเป็นอย่างดี เข้าใจถึงความสำคัญของการเล่น และให้ความสำคัญกับการปลูกฝังพฤติกรรมที่ดีให้แก่เด็กตั้งแต่เล็กๆ แต่ด้วยภาระหน้าที่การงานนอกบ้าน จึงทำให้หลายท่านไม่สามารถที่จะถ่ายทอดความรู้ในเรื่องดังกล่าวให้แก่พี่เลี้ยงหรือบุคคลในครอบครัวได้ บางกอกแนนนี่ยินดีที่จะมีส่วนช่วยคุณพ่อคุณแม่ในการให้ความรู้แก่ผู้ดูแลเด็กเพื่อให้สามารถนำไปปฏิบัติต่อน้องที่ตนดูแลได้อย่างถูกวิธี)

เป้าหมายของการอบรม
เนื่องจากคุณพ่อคุณแม่อาจมีความคาดหวังเกี่ยวกับการเข้าอบรมที่แตกต่างกัน บางกอกแนนนี่จึงขอเรียนให้ทราบถึงเป้าหมายของการจัดอบรม ภายใต้ขอบเขตของหัวข้อและเนื้อหาการอบรมที่ออกแบบไว้ทั้ง 4 หลักสูตร ดังนี้
 เพื่อให้ผู้ดูแลเด็ก (Caregiver) ตระหนักถึงบทบาทและความสำคัญของตนในฐานะผู้ดูแลเด็ก
 เพื่อให้ผู้ดูแลเด็กรู้จักวิธีปฏิบัติต่อเด็ก เสมือนเด็กเป็นบุคคลที่มีคุณค่า
 เพื่อให้ผู้ดูแลเด็กรู้จักวิธีการดูแลเด็กอย่างถูกวิธี ทั้งการดูแลกิจวัตรทั่วไป และเตรียมอาหารที่มีประโยชน์
 เพื่อให้ผู้ดูแลเด็กรู้จักแยกแยะระหว่าง “ธรรมชาติของเด็ก” กับ “ปัญหาพฤติกรรม” หาสาเหตุของปัญหา และแนวทางปรับปรุงพฤติกรรมด้วยวิธีการที่เหมาะสมกับเด็กที่ตนดูแล
 เพื่อให้ผู้ดูแลเด็กสามารถจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมพัฒนาการในทุกๆ ด้านให้เหมาะสมกับวัยของ

หลักสูตรที่ 1: การดูแลเด็กทั่วไป
กลุ่มเป้าหมาย คุณพ่อคุณแม่ บุคคลภายในบ้าน หรือพี่เลี้ยงที่ต้องการทราบวิธีการดูแลกิจวัตรประจำวันของเด็กอย่างถูกวิธี
หัวข้อในการอบรม
 การทำความสะอาดส่วนต่างๆของร่างกาย (ตั้งแต่แรกเกิด)
 การอาบน้ำ/สระผม
 การทำความสะอาด(ตา, หู, จมูก, ช่องปาก, สะดือ)
 การแปรงฟัน/การทำความสะอาดช่องปาก
 การเตรียมนมและเทคนิคการในนมผสม
 ปริมาณนม/เวลาในการป้อนนม
 ข้อปฏิบัติ/เทคนิคในการป้อนนม
 ปัญหาในการป้อนนม/การเลิกขวดนม
 การขับถ่ายและการทำความสะอาด
 การฝึกวินัยต่างๆ
 การนอน
 การขับถ่าย
 การกิน
 การปฐมพยาบาลและดูแลผู้ป่วย
 โรคและอาการที่พบบ่อยในเด็ก
 อุบัติเหตุที่พบบ่อยในเด็ก

วิธีการอบรม บรรยาย+workshop

หลักสูตรที่ 2: อาหารเสริมสำหรับเด็ก
กลุ่มเป้าหมาย คุณพ่อคุณแม่ หรือพี่เลี้ยงที่ต้องการทราบวิธีทำอาหารเสริมในวัยต่างๆ, เมนูอาหารรวมถึงปัญหาในการทานอาหารและวิธีแก้ไข
 ควรให้เด็กทานอะไรดี/อะไรที่เป็นประโยชน์กับเด็ก
 เมนูอาหารสำหรับเด็กตามวัยต่างๆ
 น้ำซุป
 ข้าวครูด
 น้ำผลไม้
 ของว่าง
 สิ่งที่ต้องคำนึงในการปรุงอาหาร
 การสร้างวินัยในการทานอาหาร
 ปัญหาในการกินและวิธีการแก้ไข

วิธีการอบรม บรรยาย+workshop

หลักสูตรที่ 3: พฤติกรรมและจิตวิทยาในเด็ก
กลุ่มเป้าหมาย คุณพ่อคุณแม่ บุคคลภายในบ้าน หรือพี่เลี้ยงที่ต้องการเข้าใจธรรมชาติในเด็กในแต่ละวัย และรู้วิธีการรับมือกับพฤติกรรมตามวัยนั้น
หัวข้อในการอบรม
 การแก้ไขพฤติกรรมตามวัยต่างๆ
 ร้องไห้
 ตี กัด ก้าวร้าว
 โยนของ
 ซนมาก ไม่อยู่นิ่ง สมาธิสั้น
 กลัวคนแปลกหน้า/กลัวสัตว์/กลัวเสียงดัง/กลัวผี
 หวงของ
 อิจฉาน้อง
 การตอบสนองความต้องการของเด็ก
 หลักการแก้ไขปัญหา
 วิธีชมและลงโทษเด็กอย่างสร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพ
 วิธีอบรมสั่งสอนเด็ก

วิธีการอบรม บรรยาย และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น/ประสบการณ์ระหว่างผู้สอนและผู้เข้าอบรม

หลักสูตรที่ 4: กิจกรรมสร้างสรรค์ เพื่อกระตุ้นพัฒนาการทางสมองสำหรับเด็กก่อนวัยเรียน
กลุ่มเป้าหมาย คุณพ่อคุณแม่ หรือพี่เลี้ยงที่ต้องการเพิ่มพูนทักษะในการจัดกิจกรรมสำหรับเด็กก่อนวัยเรียน เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการด้านต่างๆ ที่เหมาะสมตามวัย รวมทั้งกระตุ้นพัฒนาการทางสมองของเด็ก
หัวข้อการอบรม
 การเล่น
o ความสำคัญของการเล่นสำหรับเด็กก่อนวัยเรียน
o การเลือกของเล่นสำหรับเด็กให้เหมาะสมตามวัย
o การเล่นกับเด็กอย่างถูกวิธี
 การอ่านหนังสือให้เด็กฟัง
o การเลือกหนังสือสำหรับเด็กแต่ละวัย
o วิธีส่งเสริมให้เด็กรักการอ่าน
 ดนตรีและทีวีสำหรับเด็ก
o การเลือกหลักสูตรและโรงเรียนสอนดนตรี
o บทบาทของพ่อแม่ในการส่งเสริมทักษะด้านดนตรีให้กับเด็ก
o กรณีศึกษา: ความสำเร็จของหลักสูตรดนตรีซูซูกิ (Suzuki Method)
 กิจกรรมสร้างสรรค์
o ศิลปะ
o กิจกรรมกลางแจ้ง และการสำรวจธรรมชาติ
o การเล่นสมมติ
o กิจกรรมเสริมทักษะ
 มาทำแป้งโดว์ใช้เองกันเถอะ
วิธีการอบรม บรรยาย และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น/ประสบการณ์ระหว่างผู้สอนและผู้เข้าอบรม

ข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ 02-954-5542, 086-314-7393
หรือเข้าไปดูที่ http://www.bangkoknanny.com

รสรี 0863147393<< กลับหน้ากระทู้